Category: บาคาร่าพารวย

ค่างแว่น สัตว์ป่าที่ควรอนุรักษ์

ค่างแว่น สัตว์อีกหนึ่งชนิดที่ถูกจัดว่าเป็นสัตว์คุ้มครอง เนื่องจากการถูกล่าในปัจจุบันที่ส่งผลให้ค่างแว่นเหลือจำนวนประชากรที่น้อยลง