Tag: นกย้านถิ่นฐาน

https://www.tnamcot.com/view/5bbb0106e3f8e40acb66a150

ศูนย์อนุรักษ์นกฟลามิงโกในสเปน ต้อนรับสมาชิกเกิดเป็นจำนวนมาก

ศูนย์อนุรักษ์นกฟลามิงโกในสเปน ต้อนรับสมาชิกเกิดใหม่เป็นจำนวนมาก ด้วยสภาพอากาศที่เอื้อต่อการผสมพันธุ์ของนกฟลามิงโก ทำให้ออกลูกมาเป็นจำนวนมาก