Tag: สัตว์ประจำถิ่น

นกกระจอก (Passer montanus) นกประจำถิ่นของประเทศไทย

นกอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่เราสามารถพบได้ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็น ในป่า หรือ บ้านเรือนต่างๆ ซึ่งมีอยู่ในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก